۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

رسد آدمی به جایی

هزار درس نخوانده
هزار کار نکرده
هزار راه نرفته
...
آتیش داری؟!

۲ نظر: