۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

هات چاکلت بخورید                     دپ بزنید
فریدون فروغی گوش بدید              عر بزنید
فقط خواهشا
سرتونو بکنید تو بالش                   زر نزنید
.....